Garapenerako lankidetza-proiektuetarako, boluntariotzarako eta larrialdi-egoeretan ekintza humanitario eta puntualetarako diru-laguntzak

Hasierako data: 2024 / 05 / 24
Azken eguna: 2024 / 12 / 1

Deitzaile: Azpeitiko Udala

Gomendatzen dugu dirulaguntzen epeak konfirmatzea administrazioak publikatutako deialdian.


Nazioarteko lankidetza eta ekintza humanitario arloetako proiektu eta boluntarioentzako dirulaguntzak.

-Elkarteentzako diru-laguntzak, herrialde pobretuetan garapenerako lankidetza-proiektuak egin ditzaten.

Xedea: Hegoaldeko herrialde pobretuetan bazterketa-arrazoien aurka borrokatzera eta giza garapen jasangarri eta ekitatiboa sustatzera bideratutako lankidetza-proiektuak egitea.
Diruz lagundu daitezkeen ekimentzat hartuko dira hegoaldeko herrialde pobretuetako populazio behartsuenen garapen politiko, sozial eta ekonomikoa errazten duten prozesuak eta proiektuak sustatzen dituztenak. Herrialde horiek dira ELGAren garapenerako laguntza-batzordearen laguntza-hartzaileen zerrendan daudenak.

Baliabide ekonomikoak: 68.000 €.

Diru-lagun tzen zenbatekoa: Proiektu bakoitzari dagokion zenbatekoak ezin izango du aurrekontu osoaren % 80 gainditu, ez eta 18.750 €-tik gorakoa edo 3.000 €-tik beherakoa izan ere.

Erakunde onuradunak: Diru-laguntza hau eskatu ahal izango du nortasun juridikoa duen gobernuz kanpoko edozein elkarte, erakunde edo erakundek, baldin eta bere jarduerak bat badatoz oinarri hauekin eta horietan agertzen diren baldintzekin; besteak beste, egoitza nagusia edo legez eratutako ordezkaritza Azpeitian izatea, edo eskatzailea azken 4 urteetan Azpeitian erroldatuta egotea eta Eusko Jaurlaritzako elkarteen erregistroan erregistratuta egotea.
Erakundeek lagun tza ja sotzen duen herrialdean lan egiten duen erakunde edo entitate baten partaidetza izan beharko dute. Tokiko edo kontrako gizarte-erakunde horrek nortasun juridiko propioa izango du, eta ez du irabazi-asmorik izango.
Erakunde eskatzaile bakoitzak proiektu bakarra onartuko du.

Diru-laguntzen eskabideak aurkezteko epea: 15 egun naturalekoa izango da, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Nazioarteko lankidetzan borondatez parte hartzen duten pertsonentzako diru-laguntzak.

Xedea: Azpeitiko herritarrak herrialde behartsuetan garapenerako lankidetza-ekintzetan sentsibilizatzeko eta herrian elkartasun-kultura sustatzen laguntzeko tresna da. Horretarako, hautatutako pertsonek zuzenean parte hartuko dute herrialde horietako garapenerako lankidetza-ekintzetan, GGKE baten bidez.
Baliabide ekonomikoak: 2.000 €.

Diru-laguntzen zenbatekoa: gehienez kostuaren % 50 finantzatuko da, eta eskaera bakoitzaren gehieneko zenbatekoa 600 €izango da, eta gutxienez 100 €.

Onuradunak:
— Adinez nagusia izatea eskabidea aurkezteko unean.
— Eskabidea aurkeztu baino gutxienez lau urte lehenago Azpeitian erroldatuta egotea, eta GGKE batekin lan-harremanik ez izatea.
— GGKE batek sinatutako lankidetza-konpromisoa, gutuna edo abala izatea.
— Garapenerako lankidetzari eta boluntariotzari buruzko prestakuntza egiaztatzea edo, halakorik ezean, erakunderen batek emandako ikastaro baterako aurreinskripzioa aurkeztea.

Diru-laguntzen eskabideak aurkezteko epea: 15 egun naturalekoa izango da, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

 

-Larrialdi-egoeretan ekintza humanitario eta puntualetarako proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak.

Xedea: Premia duten komunitateetan larrialdiko ekintza humanitarioetarako diru-laguntzak ematea. Laguntza humanitariotzat edo larrialdikotzat jotzen da gatazka belikoen edo hondamendi naturalen ondoriozko egoerak arintzeko eta/edo lehen mailako eta beste edozein motatako premiak asetzeko ematen dena.
Baliabide ekonomikoak: 10.000 €.

Diru-laguntzen zenbatekoa: ezingo da izan aurrekontu osoaren % 80 baino handiagoa, ezta 10.000 eurotik gorakoa.

Eskabideak aurkezteko epea: abenduaren 1ean amaituko da.